byob-chicago-mca-rosinski

BYOB MCA CHI

animated .gif, 480 x 480px, 2011